ژیمناستیک

خبرنگاران چراغ قرمز کرونا به ورزش استان البرز

کرج-خبرنگاران- کرونا، ویروسی است که ماه ها بدون دعوت میهمان کشورمان شده، میهمان ناخوانده بودن از یک سو و اینکه ظواهر نشان دهنده این است که قصد ندارد به زودی زحمت خود را کم کند از سوی دیگر، امروز تبدیل به یک معضل اساسی از جمله در بخش ورزش کشور و استان البرز...

13 شهریور 1399